Le Prieuré Saint Agnan

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden (Gîtes de France)

Artikel 1: Deze overeenkomst dient exclusief voor de reservering van verblijven in door de territoriaal bevoegde departementale of nterdepartementale afdeling erkende gastenkamers namens de Fédération Nationale des Gîtes de France.
De Fédération Nationale des Gîtes de France kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als deze overeenkomsten door derden of voor niet-toeristische doeleinden worden gebruikt.
De gasten worden hartelijk onthaald. De eigenaar verbindt zich ertoe hen persoonlijk en uiterst hoffelijk te onthalen om te waarborgen dat hun verblijf aangenaam is en ze de streek kunnen ontdekken.

Artikel 2 – duur van het verblijf: De klant die de onderhavige overeenkomst voor bepaalde tijd ondertekent, kan in geen enkel geval enig recht inroepen om het verblijf te verlengen

Artikel 3 – afsluiting van de overeenkomst: De reservering is geldig vanaf het ogenblik dat de klant de eigenaar een aanbetaling heeft gedaan van 25% van het totale bedrag van de prijs van het verblijf, met een minimum van één overnachting per kamer, en laatstgenoemde een ondertekend exemplaar van de overeenkomst heeft bezorgd vóór de aangegeven datum op ommezijde. Het tweede exemplaar van de overeenkomst moet door de klant worden bewaard. In de prijzen zijn alle lasten begrepen zoals aangegeven in het beschrijvingsformulier, met uitzondering van de verblijfstaks.

Artikel 4 – geen herroepingsrecht: Voor reserveringen per post, reserveringen via internet of telefonische reserveringen kan de huurder geen gebruik maken van de herroepingstermijn en dit in overeenstemming met artikel L121-21-8 van het wetboek van consumentenrecht, met name met betrekking tot de accommodatiedienstverrichtingen die worden verleend op een bepaalde datum of met een bepaalde periodiciteit.

Artikel 5 – annulering door de klant: Elke annulering moet per post of fax aan de eigenaar worden gemeld.
a) Annulering vóór het begin van het verblijf: als het verblijf meer dan 24 uur voor het begin ervan wordt geannuleerd, behoudt de eigenaar de aanbetaling. Als het verblijf minder dan 24 uur vóór het begin van het verblijf wordt geannuleerd, behoudt de eigenaar de aanbetaling en vraagt laatstgenoemde tevens de betaling van het resterende bedrag van de prijs van het verblijf.
b) Als de klant tot 19 uur vóór de voorziene begindatum van het verblijf niets van zich laat weten, wordt de onderhavige overeenkomst nietig en kan de eigenaar beschikken over zijn gastenkamers. De eigenaar behoudt dan de aanbetaling en laatstgenoemde behoudt zich tevens het recht voor het
resterende bedrag van de prijs van het verblijf te vorderen.
c) In het geval van voortijdige beëindiging van het verblijf, behoudt de eigenaar de volledige prijs van het oorspronkelijke verblijf. De niet gebruikte extra dienstverrichtingen worden terugbetaald.

Artikel 6 – annulering door de eigenaar: Als de eigenaar het verblijf vóór het begin van dit verblijf annuleert, moet hij de klant hiervan bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging op de hoogte brengen. De klant krijgt dan onmiddellijk de reeds betaalde bedragen terugbetaald, zonder afbreuk aan de vorderingen tot vergoeding van de eventueel geleden schade. Hij ontvangt bovendien een schadevergoeding die minstens gelijk is aan de sanctie die op hem van toepassing zou zijn als hij op deze datum zou hebben geannuleerd.

Artikel 7 – aankomst: De klant moet zich op de in de onderhavige overeenkomst aangegeven datum en uur aanmelden. In het geval van laattijdige of uitgestelde aankomst, moet de klant de eigenaar hiervan op de hoogte brengen.

Artikel 8 – betaling van het resterende bedrag: Het resterende bedrag moet worden betaald bij aankomst bij de eigenaar. De consumpties en extra dienstverrichtingen die niet in de onderhavige overeenkomst zijn opgenomen, worden aan het einde van het verblijf aan de eigenaar betaald.

Artikel 9 – verblijfstaks: De verblijfstaks is een plaatselijke belasting die de klant moet vereffenen bij de eigenaar, die deze vervolgens afdraagt aan de Belastingdienst.

Artikel 10 – gebruik van de verblijfplaats: De klant moet de rust van de verblijfplaats eerbiedigen en de verblijfplaats gebruiken in overeenstemming met het bedoelde gebruik ervan. Hij verbindt zich ertoe de kamers in goede staat te onderhouden.

Artikel 11 – capaciteit: De overeenkomst wordt opgesteld voor een exact aantal personen. Als het aantal klanten dit aantal overschrijdt, kan de eigenaar de extra klanten weigeren. Een dergelijke weigering kan in geen enkel geval worden beschouwd als een wijziging of beëindiging van de
overeenkomst op initiatief van de eigenaar, zodat er bij vertrek van meer klanten dan de geweigerde klanten geen enkele terugbetaling kan worden gevorderd.

Artikel 12 – huisdieren: De onderhavige overeenkomst geeft aan of er al dan niet huisdieren zijn toegestaan in de verblijfplaats. In het geval van niet-naleving van deze bepaling door de klant, kan de eigenaar de huisdieren weigeren. Een dergelijke weigering kan in geen enkel geval worden beschouwd als een wijziging of beëindiging van de overeenkomst op initiatief van de eigenaar, zodat er bij vertrek van de klant geen enkele terugbetaling kan worden gevorderd.

Artikel 13 – geschillen: Alle klachten met betrekking tot de plaatsbeschrijving moeten binnen de drie dagen na de begindatum van het verblijf worden voorgelegd aan de departementale of interdepartementale afdeling van Gîtes de France. Alle andere klachten met betrekking tot een verblijf moeten zo spoedig mogelijk per post worden gemeld aan de departementale afdeling van Gîtes de France, die bevoegd is om een voorstel tot minnelijke schikking te doen. Deze bepalingen doen geen afbreuk aan eventueel beoogde rechtshandelingen door de klant of door de eigenaar.